blue-digital-information-technology-background-hero-header.jpg

TECHNICKÉ PARAMETRY– CERTIFIKACE

Popis funkce:

Do rekuperačního výměníku je svedena teplá odpadní voda z bytových objektů, penzionů, hotelů a vybraných techno-logických provozů (rehabilitační ústavy, fitcentra atp.), kde dochází k předání tepla nosnému médiu, kde nosným médiem je studená voda přiváděná do objektů ke zdrojům TV. Takto předehřátá voda již spotřebuje podstatně menší množství energie při dohřevu na konečnou požadovanou teplotu. Objem dvouplášťové tepelně izolované nádoby, ve které je umístěna teplosměnná plocha výměníku, slouží pouze k vyrovnávání nekontinuálního odtoku odpadní teplé vody. Vychlazená odpadní voda, po předání svého teplotního potenciálu, zpět do objektů, odtéká do kanalizačních řadů. Celý systém pracuje s tzv. šedou vodou, bez čerpadel.Vlastní spotřebu energie má nulovou, vše funguje na principu hydraulických parametrů.

ŘEZ REKUPERAČNÍM VÝMĚNÍKEM AKIRETHERM S TEPLOTNÍM ROZVRSTVENÍM

PARAMETRY REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU, HYDRAULICKÉ POMĚRY:

Nádrž rekuperačního výměníku je kruhová dvouplášťová nádo-ba, sestavená z vnitřní a vnější nádoby, které jsou vystředěné ve vertikální ose, s dvojitým dnem a víkem nádoby. Meziprostor je vyplněn tepelně izolačním materiálem. Konstrukce nádoby splňuje statické podmínky pro osazení do terénu s obsypem.

1. Použitý materiál, hmotnost, vnitřní objem, tepelná izolace

2. Základní rozměry rekuperačního výměníku

PARAMETRY REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU, HYDRAULICKÉ POMĚRY:

3. Dimenze pro připojení rekuperačních výměníku

a) vstup šedé vody ØDN 110 výstup šedé vody
b) připojení tlakové pitné vody R ¾

4. Hydraulické poměry

Stanovení tlakových poměrů s určením průtokového množství je velmi důležité při navrhování aplikace reku-peračního výměníku pro objekty bydlení s větším počtem bytů, či větším množstvím technologických vod, kde je zvýšený odběr TV. Pro větší objemy ohřevu TV je toto zajištěno paralelním spojením dvou rekuperačních výměníků a tím dosažení velkého přenosového výkonu 166 kW a velkého průtočného množství.

ÚČINNOST, PŘENOSOVÝ VÝKON, ZÁSOBNÍK TV, VLASTNÍ SPOTŘEBA, ŽIVOTNOST, ÚDRŽBA

 1. Účinnost rekuperačního výměníku
  Měření provedl Výzkumný ústav Pozemních staveb,Certifikační společnost – zpráva Z-18-002. Účinnost stanovili měřením na 78,8 %
 2. Přenosový výkon výměníku z nerezového vlnovce WR16 DN23, je stanoven při následujících parametrech:
  délka vlnovce 70 m, teplosměnná plocha 7,8 m2, teplota na vstupu do výměníku 20 °C, teplota výstupu z výměníku 50 °C.Přenosový výkon pří těchto parametrech je 83 kW.
 3. Zásobník teplé odpadní vody, o objemu 370 l, je nad-stavba principu rekuperace tepla z teplých odpadních vod, kdy jeho funkcí je podržet teplo v době, kdy je odtok teplých odpadních vod přerušen (vyrovnání nekontinuál-ního provozu). Při trvalých průtocích výměník pracuje na principu průtokového s přenosným výkonem dle ad.III.2.Uvedené řešení rozšiřuje významně možnosti užití.
 1. Vlastní spotřeba
  Rekuperační výměník pracuje pouze s principem tlakových a netlakových kapalin, různou objemovou hmot-ností kapalin v závislosti na teplotních změnách. Vlastní spotřeba energií = 0
 2. Životnost
  Rekuperační výměník je vyroben z plastu a nerezových komponentů. Neobsahuje žádné pohony ani rotující části. Jedná se o pasivní prvek v systému teplých odpadních vod. Odhadovaná životnost podobná jako kanalizační systém. Minimálně 30 roků
 3. a) Krátkodobá – 1x za 3 měsíce nasypat do kontrolního otvoru rekuperačního výměníku ½ kg hydroxidu sodného. Dojde k vyčištění teplosměnných ploch vlnovcové trubky od usazenin. Lze též nasypat do kterékoliv z výpustí v objektu (umy-vadlo, vana sprcha) a spláchnout dostatečným množstvím vody, která dopraví hydroxid do rekuperačního výměníku.
  b) Dlouhodobá – kontrolním otvorem v rekuperačním výměníku se vyčerpá malým kalovým čerpadlem objem, následně se vnitřní prostor vymyje tlakovou vodou nebo Wap. Toto čištění zajišťuje dodavatelská firma, pokud si údržbu neprovede uživatel sám. Cyklus 1x za 2 roky, u zvýšeného provozu, zejména s technologickou vodou, je cyklus čištění kratší.

HYGIENICKÉ PARAMETRY

V oblasti hygieny teoreticky přicházejí v úvahu u rekuper-ačního výměníku dva možné případy kontaminace:

 1. Nerezovým výměníkem (vyjma TV pro technologické účely) protéká studená pitná voda, která přejímá teplo z vyrovnávacího zásobníku rekuperačního výměníku, který je naplněn přitékající teplou odpadní vodou (šedou). I v případě, že by došlo k povrchovému narušení nerezového výměníku (například v přechodech mezi vlnovcovou nerezovou hadicí a spojovacím šroubením, bude tlaková pitná voda unikat do netlakového prostředí vody šedé v prostoru zásobníku. Kontaminace pitné vody je vyloučena.
 2. Zamezení tvorby bakterií (např. legionelly pneumophily). Nor-ma ČSN 060320 stanoví ve svých Všeobecných technických podmínkách, jak pracovat s teplotními úrovněmi TV. Jedná se zejména o provozní stavy, kdy provoz TV je odstaven na delší dobu a teplota se pohybuje v rozmezí 30 °C – 35 °C, kdy jsou nejlepší podmínky pro množení legionelly. V případě rekuperačního výměníku se jedná o objem 32 l pitné vody, která stojí v nerezové vlnovkové trubce a její teplota se pohybuje okolo 30 °C. Ohrožení uživatelů přemnoženou legionellou není možné z důvodů:
  a) Objem pitné vody je v přímém kontaktu s nerezovým materiálem o celkové vnitřní ploše 7,8 m2. Je všeobecně známé, že nerezový materiál působí dezinfekčně (viz zdravotnická zařízení).
  b) Po obnovení provozu TV pokračuje předehřátá pitná voda do zdrojů dalšího ohřevu TV, kde teplotní úroveň, v souladu s CSN tyto bakterie likviduje. V žádném případě nejde tato předehřátá pitná voda k přímému užití spotřebiteli.
Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.