abstract-digital-wavy-network-net-footage-088110242_prevstill.jpg

Popis

Zplynování tuhých paliv – transformace při vysokých teplotách 900-1200 °C, při níž dochází ke vzniku plynných látek (CO, H2, CH4, CO2, H2O) bez přítomnosti oxidačního činidla za interakce se vzdušným kyslíkem a vodní párou. Složení a energetická hodnota plynu závisí na druhu tuhého paliva a vlastnostech okysličovadla.

Energetická hodnota plynu je od 1200-1600 kcal / m3 (při tlakové vlně) do 2600 kcal / m3 (je-li tlaková vlna obohacena o kyslík).

Výsledkem naší práce jsou unikátní technologická a hardwarová řešení, která ve většině případů nemají ve světě obdoby, co se ekonomické stránky týče:

  • Vytvořili jsme podmínky pro opakovanou výrobu plynu z hnědého uhlí a jiných tuhých paliv v sérii zařízení GPD;
  • Vytvořili jsme celý technologický cyklus a technické podmínky zplynování uhlí různé kvality, černého uhlí, hnědého uhlí, biologických paliv a průmyslového a zemědělského odpadu v kotlích, průmyslových pecích a jiných zdrojích tepla.
  • Vytvořili jsme veškerou nezbytně nutnou technickou dokumentaci.
  • Tuto technologii jsme začali používat ve stávajících zařízeních.

Princip fungování

Zařízení pro výrobu plynu GPD je navrženo za účelem zplynování vysoko reakčních paliv. Použitá technologie je reverzní zplynování. Použití reverzního procesu umožňuje získat plyn s minimálním obsahem dehtu (asi 0.1 g / m3), což usnadňuje jeho čištění a použití při různých technologických postupech. Zplynování se používá při zpracovávání biopaliv a odpadních produktů s vysokým obsahem těkavých látek.

Fungování zařízení je vysvětleno ve schematickém diagramu jednotky, který je uveden na obrázku. Zařízení se naplní palivem. Vrchní vrstva paliva se zahřeje elektrickým topením až na teplotu samovznícení. Následně je do zařízení spodem vháněn vzduch. Následkem toho se zahřeje reakční vrstva a začne zplynování. V průběhu fungování zařízení se reakční vrstva posunuje směrem dolů a nad ní se tvoří vrstva zbytků obsahujících koks a popel, v níž dochází k dodatečném čištění plynu.

Používá-li se zařízení takovým způsobem, že plyn uvnitř zařízení dosahuje nízké rychlosti, dosáhne se při vysokých teplotách dlouhé doby zdržení zplynovacích produktů a malého odtoku částic prachu.

Doba provozu zařízení při použití připravených paliv je na jedno naložení nejméně 9 hodin. Na konci procesu se zastaví přívod vzduchu, zařízení se začne ochlazovat, zbytky obsahující koks a popel se vypustí a pracovní cyklus se opakuje.

Možnost využití

Spotřeba pevných paliv nutná k nahrazení 1000 m³ zemního plynu

gasifier brown coal

Hnědé uhlí 3BR - 2.8 tun

gasifier lignite

Lignite - 3 tuny

gasifier rice husk

Rýžové plevy - 3.2 tun

Lze použít různé druhy paliv, a to zároveň se směsnou nakládkou reaktoru, nebo je lze smíchat jako kombinované palivo v přípravné fázi a také je přimíchat před vznikem granulí či pelet. V některých případech se náklady na pořízení zdroje pro substituci zemního plynu zaplatí částečně, někdy je možné dosáhnout až stoprocentní kompenzace. Při výběru druhu paliva je nutné brát v potaz místní podmínky a ekonomickou uskutečnitelnost. V některých případech lze pak dosáhnout snížení nákladů na výrobu plynu o 80 %.

Takto získaný plyn je vhodný jako zdroj energie (spalování pro výrobu elektrické nebo termální energie) a jako energetický nosič u různých technologických postupů, např. při pálení cihel, nebo u surovin pro syntézu různých uhlovodíků a čpavků. Plyn vyrobený ve zplynovači GPD lze použít ve zdrojích tepla, průmyslových pecích, sušičkách, bojlerech – jednoduše tam, kde se zemní plyn užívá jako palivo.

Pro více informací nás kontaktujte.

Celý projekt

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.