Brain_anatomy_medical_head_skull_digital_3_d_x_ray_xray_psychedelic_3720x2631.jpg

Nabídka patentovaných technologií

Vyberte si z nabídky unikátních patentovaných technologií, díky kterým zefektivníte výrobu a ušetříte.

Do rekuperačního výměníku je svedena teplá odpadní voda z bytových objektů, penzionů, hotelů a vybraných technologických provozů (rehabilitační ústavy, fitcentra atp.), kde dochází k předání tepla nosnému médiu, kde nosným médiem je studená voda přiváděná do objektů ke zdrojům TV. Takto předehřátá voda již spotřebuje podstatně menší množství energie při dohřevu na konečnou požadovanou teplotu.

Technologie bezdrátového přenosu pro systémy, kde nelze jednoduše odečítat informace ze stroje, který má rotační části. Oproti současným řešením (kroužkostroje nebo samostatné senzory s baterií) tato technologie navíc odečítá hodnoty lépe a přesněji. Zároveň cena pořízení této technologie je nižší než současná řešení a při dalším použití u obdobných strojů je cena nižší řádově (současná řešení jsou vždy na míru).

 

 

Tato technologická linka nabízí možnost hygienizace odpadu, aerobní fermentace na hnojivo (kompost), biologického dosoušení na palivo, sušení odvodněných kalů až na 60 % sušiny při využití odpadního tepla nebo externího zdroje, sušení odvodněných kalů v kombinaci s BRKO (max. 40 % kalů) bez dodatečného zdroje tepla.

 

Technologie materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty a za pomocí vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v dekorativní a stavební dílce z inovativního kompozitního materiálu – polymerního betonu.

Revoluční řešení pro stavební průmysl, které zároveň komplexně řeší problematiku ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Nepředstavuje environmentální a ekonomickou zátěž. Přináší profit firmám, obcím i společnosti, protože plně vyhovuje podmínkám udržitelnosti ve stavebnictví s velkým přínosem pro životní prostředí.

Mikrořasy jsou ideální vstupní surovinou pro výrobu bioenergie příští generace, jelikož nepředstavují konkurenci pro potravinové a krmné plodiny. Mohou vyprodukovat mnohem vyšší plošné výnosy a lze je se pěstovat na neúrodné půdě. Mají široký bioenergetický potenciál, jelikož se mohou používat k výrobě tekutých pohonných a topných olejů nebo bioplynu.

Popis

Enzymatická syntéza a charakterizace nových biologicky odbouratelných maziv získaných transesterifikací různých metylesterů mastných kyselin (ricinový olej, olej ze sójových bobů a olej z dávivce černého) a 2-hydroxymetylu-2-etylpropanu-1,3-diolu nebo trimetylolpropanu (TMP). Byla srovnávána výkonnost různých lipáz, které se používají pro urychlení těchto reakcí. Nejlepší lipáza byla závislá na substrátu, ale vybrána byla lipáza z Candidy rugosy a ricinový olej, a to z důvodu slibných vlastností finálního produktu...

Popis

Výroba biosložek do motorového benzínu z odpadu datlovníku, jako je výtěžnost cukrového substrátu, za použití zdokonalené technologie hydrotermální extrakce, fermentace a destilace. Extrahované cukrové šťávy jsou přeměněny v biosložky do motorového benzínu aerobní a anaerobní fermentací. Fermentace pro výrobu těchto biosložek se skládá ze dvou operací, a to fermentace biomasy a fermentace biosložek do motorového benzínu. Destilace se skládá z dvoustupňové sloupcové rektifikace.

Popis

Nepřetržitá výroba bionafty z použitého stolního oleje s vlastnostmi převyšujícími mezinárodní normy (ASTM) a odpovídající nízkonákladové výrobě.

Základní informace

Suroviny: Rostlinné produkty (nejedlé i jedlé), olejniny, rostlinný olej, použitý stolní olej, živočišné tuky...
Finální produkty ---Bionafta a bioglycerin

Popis

Pyrolýzou je míněn termochemický rozklad organických materiálů při vysokých teplotách a za nepřístupu médií obsahujících kyslík (či jakýkoliv halogen). Pyrolýza zahrnuje simultánní změnu chemického složení a změnu fyzikální (skupenství) a je nezvratná.

Popis

Zplynování tuhých paliv – transformace při vysokých teplotách 900-1200 °C, při níž dochází ke vzniku plynných látek (CO, H2, CH4, CO2, H2O) bez přítomnosti oxidačního činidla za interakce se vzdušným kyslíkem a vodní párou. Složení a energetická hodnota plynu závisí na druhu tuhého paliva a vlastnostech okysličovadla.

Energetická hodnota plynu je od 1200-1600 kcal / m3 (při tlakové vlně) do 2600 kcal / m3 (je-li tlaková vlna obohacena o kyslík).

Popis

Cílem bylo připravit asfaltovou směs s přídavkem nanosiliky (amorfní SiO2) pro zlepšení fyzických a mechanických vlastností, které jsou vhodných zejména pro výstavbu a údržbu silnic a které se projevují vyšší trvanlivostí a odolností vůči drolení způsobenému chemickými procesy.

Máte zajímavé inovativní řešení nebo technologii?

Najdeme pro ně lukrativní uplatnění ve výrobní sféře. Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 602 526 226, nebo nám napište e-mail prostřednictvím níže uvedeného formuláře.
 

Odebírat novinky a tipy

Novinky ze světa inovativních technologií. Tipy, jak optimalizovat výrobu a ušetřit.